Kho tài liệu môi trường - Công Ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh

 

 

Vietnamese

EnglishTìm kiếm
   + Đăng ký xử lý khí thải
   + Tư vấn cấp thoát nước
   + Giấy phép môi trường
   + Các dịch vụ khác
 CLB Trí Tuệ Xanh
 Kho tài liệu môi trường
   + Kiến thức phổ thông
   + Công nghệ môi trường
   + Quản lý môi trường
   + Văn bản mới & TCVN
 Liên hệ
 
 

 

 

 


  Trang chủ > Kho tài liệu môi trường > Công nghệ môi trường
Kho tài liệu môi trường

Dưới đây là các giáo trình điện tử của kho tài liệu môi trường. Xin click vào link tiêu đề để download. Các bạn cần có phần mềm  Acrobat Reader 7.0 trở lên để đọc được các tài liệu chuyên ngành.

TAI LIEU CHAT THAI RAN SINH HOAT  

1. GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT  

 Mục lục

 

Chương 1: Tổng quan về hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn sinh hoạt

 

Chương 2: Nguồn phát sinh, thành phần, tính chất chất thải rắn sinh hoạt

 

Chương 3: Tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt

 

Chương 4: Phân loại, lưu trữ và xử lý sở bộ chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

 

Chương 5: Thu gom chất thải rắn sinh hoạt

 

Chương 6: Trung chuyển và vận chuyển

 

Chương 7: Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt

 

Chương 8: Tái sinh và tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt

 

Chương 9: Bãi chôn lấp

 
SO TAY KY THUAT XU LY NUOC NGAM  
2. SỔ TAY KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC NGẦM    
TAI LIEU HOA MOI TRUONG  

3. GIÁO TRÌNH HOÁ MÔI TRƯỜNG   

 Mục lục

 

Chương 1: Độ PH

 

Chương 2: Độ Acid

 

Chương 3: Độ kiềm

 

Chương 4: Oxi hoà tan DO

 

Chương 5: Nhu cầu Oxi sinh hoá BOD

 

Chương 6: Nhu cầu Oxi hoá học COD

 

Chương 7: Sắt và Mangan

 

Chương 8: Sulfate

 

Chương 9: Phosphorus & Phosphate

 
TAI LIEU QUAN LY CHAT THAI NGUY HAI  

4. GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

 Mục lục

 

Chương 1:Mở đầu

 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải nguy hại

 

Chương 3: Định nghĩa, nguồn gốc và phân loại chất thải nguy hại

 

Chương 4: Thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại

 

Chương 5: Sự lan truyền tích luỹ trong môi trường và các khái niệm cơ bản về độc chất học

 

Chương 6: Giảm thiểu ô nhiễm

 

Chương 7: Đánh giá nguy cơ, lựa chọn vị trí và loại nhà máy xử lý

 

Chương 8: Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại.

 
TAI LIEU CO SO CONG NGHE MOI TRUONG  
5. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG  

Mục lục

 

Chương 1: Giới thiệu chung

 

Chương 2: Cơ sở các quá trình lý học

 

Chương 3: Cơ sở các quá trình xử lý hoá học

 

Chương 4: Cơ sở các quá trình xử lý hoá lý

 

Chương 5: Cơ sở các quá trình xử lý sinh học

 
TAI LIEU MANG LUOI THOAT NUOC  
6. GIÁO TRÌNH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

Giới thiệu chung

 

Chương 1: Những khái niệm cơ bản

 

Chương 2: Những vấn đề cơ bản về thiết kết hệ thống thoát nước

 

Chương 3: Thiết kế mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất

 

Chương 4: Vật liệu đường ống dùng cho mạng lưới thoát nước

 

Chương 5: Những công trình trên mạng lưới thoát nước

 

Chương 6: Xây dựng mạng lưới thoát nước

 

Chương 7: Trạm bơm nước thải

 

Chương 8: Quản lý mạng lưới thoát nước

 

Chương 9: Mạng lưới thoát nước mưa

 
TAI LIEU XU LY NUOC THAI  
7. GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI  

 

Giới thiệu chung

 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nước thải

 

Chương 2: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

 


  Để biết thêm chi tiết về các hoạt động mới nhất của Thabet, xin click vào kết nối https://www.facebook.com/KWI.Vietnam, Lĩnh vực hoạt động và Danh sách khách hàng

Google
 

2017 © Thabetn Eye Environmental Co.,Ltd.

  Địa chỉ: 100-102 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38279706 - Fax: (08)38279707

Website: www.GREE-vn.com

   
  
google+